ชื่อ : นางพรพิมล จันทร์ศรี
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร : 
08-1114-9679
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 
- ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ชื่อ : นางสาวธนกร หงส์น้อย
ตำแหน่ง : อัตราจ้าง
โทร : 093-2181912
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - เจ้าหน้าที่ลูกเสือ 
 - งานการเงิน 

ชื่อ : นางสาวนันทนีย์ แจ่มฟ้า
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร : 08-1962-6880
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - งานตรวจสอบภายใน

 

ชื่อ : นางอัญชลี วันทอง
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร : 08-1707-3918
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :

 

ชื่อ : นายธนภัทร บุญช่วย
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการพิเศษ
โทร : 09-6887-3283
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นางวรรณา ทองแบน
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-1959-9019
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นายพีรยุทธ์ ตับทอง
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 09-5562-3380
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นางสาวศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 08-9644-9824
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นางสาวสุกานดา ฉิมสุข
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 08-1532-3171
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นายปรัชญา ภักดีศุภผล
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 08-8293-4494
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
- สารบรรณกลาง
- ผู้คุมวันลา
 

  

ชื่อ : นางสาวปณิดา มาเม่น
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 08-7197-6604
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นางสาวทัศวรรณ เป้าเพชร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 09-9386-1956
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

  

ชื่อ : นางสาวนภิศพร เหลืองอ่อน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 08-1971-9198
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ : ปฏิบัติหน้าที่  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 

ชื่อ : นางสาวกิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทร :
09-5546-0486
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 
- ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ชื่อ : นางพัชรวดี ประภัสสร
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร : 08-3951-3843 
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

ชื่อ : นางพรพิมล จันทร์ศรี
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร : 08-1114-9679
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ประชาสัมพันธ์
 - เลขานุการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ชื่อ : นางสุภาวดี สุขวิญญา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 09-8883-2286
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
- ด้านบัญชีเงินใน และเงินนอกงบประมาณ

ชื่อ : นางธนกมล เทศน์ธรรม
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร :
09-9979-2364
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ธุรการกลุ่ม

 

ชื่อ : นางสาวชลลดา แซ่ลิ้ม
ตำแหน่ง : 
แม่บ้าน
โทร : 

อีเมล :  
รับผิดชอบ :
 - แม่บ้าน

 

ชื่อ : นายนิรภัฏ นาคดี
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 
อีเมล :  
รับผิดชอบ :
 -
พนักงานขับรถยนต์

 

ชื่อ : นางเรณู เกิดสุวรรณ์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร :
08-4989-5546
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ 

- ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา

  

ชื่อ ::
  นางสาวปัทม์รัศม์ ศรีลาจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 08-1534-2354
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

  

ชื่อ : นายวันชัย ศรีคำขลิบ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 08-8273-3612
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นางสาววิภาดา พัฒวี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 08-2406-3357
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ธุรการกลุ่ม
 

 

ชื่อ : นายไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทร : 09-5306-4953
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
 - งานโครงการ/แผนงาน/นโยบาย

ชื่อ : นางสาวจตุพร บรรดาล
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 08-3484-1294
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ธุรการกลุ่ม
 - งานวิเคราะห์งบประมาณ

ชื่อ : นายเอกราช โฉมแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 06-3246-5265
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID : Palmbangrachan
รับผิดชอบ :
 - งานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
 - งานเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
 - ระบบงานสารบรรณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

  

ชื่อ : นางเกษราภรณ์ นิ่มพันธุ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 08-6762-1480
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - งานวิเคราะห์งบประมาณ

ชื่อ : นางสาวนฤมล สินพูล
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 08-1707-9133
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - งานติดตาม ประเมินผล
 - เลขานุการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ชื่อ : นายภิรมย์ บุญยิ้ม
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-7194-3702
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ : 
 - หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 - โครงการประชารัฐ 
 - งานส่งเสริมด้านคุณธรรม

ชื่อ : นายยศพัฒน์ ธนอัครสวัสดิ์ 
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-4155-2989
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-4655-1219
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID :  saisuneethep
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นายกิตติเชษฐ์ อักษร
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 09-7395-3636
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นางสาววรมน วีตะเสวีระ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร : 08-7574-7854
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

ชื่อ : นายคณิศร โชคครองยศ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร : 09-9494-4282
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 

  

ชื่อ : นางสาวสุรีรัตน์ โตเขียว
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร : 08-96402-8759
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ปฐมวัย
 

ชื่อ : นางสาวจุฑามาศ ทรายแก้ว
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร : 08-8294-6250
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :

ชื่อ : นายศุภวิชช์ วงษ์พลบ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร : 09-8941-6169
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :

 

ชื่อ : นายอุเทน ฮ้อสิทธิสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ
โทร : 
อีเมล :  
รับผิดชอบ :

ชื่อ : นางสาวชนิกานต์  ทัดช่อม่วง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 08-1727-9259
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ
 - พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
 - สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 - ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 - รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 - รับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพรวมทั้งความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
 - ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
 - ควบคุมความประพฤติและการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ชื่อ : นางสาววันษา  โฉมศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 08-9564-0668
อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ
 - พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
 - สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 - ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 - รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 - รับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพรวมทั้งความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
 - ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
 - ควบคุมความประพฤติและการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ