นายสุเชษฐ์ ธีรัทธานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
ประธาน

นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
ประธาน

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
ประธาน

วิสัยทัศน์(Vision)

จังหวัดนครสวรรค์มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

นายอรรถพร สิงหวิชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ประธาน กศจ.

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ 10/2559

เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

 

โดยที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคของประเทศว่า เกิดจากปัญหาการสั่งการและการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพเป็นปัญหาสำคัญ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

 

นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์

ศึกษาธิการจังหวัด

 

test