ให้หน่วยงานที่มีนักเรียนซ้ำซ้อนดาวน์โหลด

- รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน

- วิธีปฏิบัติ

- เอกสารยืนยันตัวตน

ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติให้แล้วเสร็จพร้อมส่งคืนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561

ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.