แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรราชการกระทรวงมหาดไทย (นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์) ตามแผนตรวจราชการประจำเดือนธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดนครสวรรค์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5-FB6yHfNEFreShg2tRbbshoZmllsyRnCEkLUb1gXyMeIsQ/viewform