การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

การมีส่วนร่วมกิจกรรมวันเด็ก

การมีส่วนร่วมโครงการ IFTE

 

   การมีส่วนร่วมเรื่องคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน

          การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ