บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล


เขียนโดย Admin | เมื่อ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.36 น. | จำนวนการดู 59 | พิมพ์

กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

โทร : 09-8259-2698

อีเมล :  saisuneetp@gmail.com 

Line ID : Sai_thep

รับผิดชอบ :หัวหน้ากลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

(โครงการวิจัยของสำนักงาน, TSQP ม.นเรศวรและม.ขอนแก่น)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา


กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและกลุ่มงานการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ

ชื่อ : นางเยาวลักษณ์ ผาสุข

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ : รอง ผอ.กลุ่มคนที่ 1

โทร : 09-4536-9354

อีเมล : Phasukjib2516@gmail.com

รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

และกลุ่มงานการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ

- โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

- โครงการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนของนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย,ศิลปะ


กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อ : นายศุภวิชช์ วงษ์พลบ

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร : 09-8941-6169

อีเมล :  supawit354660@gmail.com 

รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา, กิจกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีีวิต

  

ชื่อ : นายยศพัฒน์ ธนอัครสวัสดิ์ 

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร : 06-4536-3536

อีเมล :  sv.yodsaphat@gmail.com

รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

- โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ชื่อ : ดร. สุรีรัตน์ โตเขียว

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร : 08-1395-5266

อีเมล : sureerat_su31@hotmail.com

รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

- โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์

ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2 และรับผิดชอบประสานงานเสมาโพล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การศึกษาปฐมวัย


กลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ชื่อ : นายกิตติเชษฐ์ อักษร

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร : 09-7395-3636

อีเมล :  kittichet36@gmail.com

รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

- โครงการ IFTE นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ,คณิตศาสตร์


งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล