การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาผู้เรียนตามโครงการ TFE(Teams for Education) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนำร่อง


เขียนโดย Admin | เมื่อ 2 เมษายน 2563 เวลา 14.44 น. | จำนวนการดู 0 | พิมพ์

วันที่ 2 เมษายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม zoom ตามโครงการ TFE (Teams for Education) ช่วงโรคระบาด COVID19 ในเรื่อง การดำเนินโครงการ ระยะที่ 2 โรงเรียนที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านปางงู สพป.นว.2 โรงเรียนบ้านวังข่อย สพป.นว. 3 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม.42 และโรงเรียนเทศบาล 4 วัดวรนาถบรรพต วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2563 โดยวิเคราะห์จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) และผลจากการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ NSW_TFE Model ไปแล้วเมื่อปีการศึกษา 2562 ผลของการประชุมในครั้งนี้ 1) โรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 2) โรงเรียนได้นำเสนอผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานและสามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 3) โรงเรียนมีแนวทางที่จะพัฒนาต่อในปีการศึกษา 2563 4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ทราบข้อเท็จจริงของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และสามารถนำปัญหามาเพื่อแก้ไขในปีต่อไป ปัญหาและอุปสรรค ระบบโปรแกรม zoom ตัดทุก ๆ 40 นาที ทำให้การประชุมไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร