การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี 2566

1.กฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการขึ้นเงินเดือน

2.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

สังกัด สป พ.ศ.2558