ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการผู้นำเสนอ

ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ MOE Speech Contest 2023

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 2566

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี 2566

1.กฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการขึ้นเงินเดือน

2.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

สังกัด สป พ.ศ.2558