แนวทางในการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนปีการศึกษา 2565 เทอม 1

ให้หน่วยงาน/โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน  ดังนี้

  1. เข้าเวบไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  http://www.nswpeo.go.th
  2. ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน ที่หัวข้อ ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนปีการศึกษา 2565 เทอม 1 (ดาวโหลดลงเครื่องตนเองเป็นไฟล์ Excel)
  3. ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนและระบุผลการตรวจสอบในฟิวล์ “ผลการตรวจสอบใน Excel ดังนี้

                 01 : พบ เรียนปกติ

                 02 : พบ พักการเรียน

                 03 : พบ นักเรียนโครงการ

                 04  : ไม่พบ เนื่องจากไม่พบตัว

                 05  : ไม่พบ เนื่องจากจบการศึกษา

                 06  : ไม่พบ เนื่องจากย้ายโรงเรียนหรือลาออก

                 07  : ไม่พบ เนื่องจากติดต่อไม่ได้

                 08  : ไม่พบ เนื่องจากเสียชีวิต

                 99  : ไม่พบ กรณีอื่น ๆ   หากเลือกกรณี อื่นๆ ให้ใส่สาเหตุในฟิวล์ “สาเหตุที่ไม่พบเฉพาะอื่นๆ

  1. ส่งไฟล์ excel คืนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

                   ทาง Email.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ-สอบถาม

โทร 063-2465265 นายเอกราช โฉมแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ