การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566

1.โครงการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2566

1. รายงานรอบ 6 เดือน

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567 ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์