วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย
นางสาวอริญรดา วัฒนกุล รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เทคนิคการตัดต่อวีดีโอ ประกอบด้วย 3 โมดูล ได้แก่ 1. โมดูลพื้นฐานงานตัดต่อ 2. โมดูลแนวคิดสร้างสรรค์การตัดต่อ 3. โมดูลโปรแกรมและพื้นฐานการตัดต่อวีดีโอ ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

                                            

                                           วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 จำนวน 1 ราย คือ นางสาวอิสริยา แก้วก๊อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.ฯ เข้าร่วมตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่นักเรียนทุนฯ ณ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

                              วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและ สงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้อง ประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

                                                   

วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวดนครสวรรค์ โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

                             วันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวันครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 “ศาสตร์ศิลป์แห่งล้านนา สู่การศึกษาเอกชนที่ยั่งยืน" โดยมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธาน ณ โรงแรม ทีค การเต้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

                                                             

                                        วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวเมธารัศมิ์ วิจิตรเมธานนท์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์และกลุ่มนโยบายและแผน/คุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์                                

                                                                          วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน
การประชุมฯ ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

                                                 

                             วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE อำเภอ TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2567 โดยมี นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ และชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่