วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางอัญชนา อินทุรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน น.ส.อรนุชา กิจนิตย์ชีว์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 มกราคม 2561 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ออกติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 15 มกราคม 2561 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ออกติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 15 มกราคม 2561 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ออกติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560