วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวเมธารัศมิ์ วิจิตรเมธานนท์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์และกลุ่มนโยบายและแผน/คุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์                                

                                                 

                             วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE อำเภอ TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2567 โดยมี นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ และชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

                            วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อติดตามและประเมินผลนโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3

                           

                     วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น.นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวเมธารัศมิ์ วิจิตรเมธานนท์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนฯ ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาววรติมา ไตรลักษณ์ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์

รวมทั้งคณะครู เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องรับรอง 302 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

                                 วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม 7 มาตรการ สถานศึกษาปลอดบุหรี่/เครื่องดื่นแอลกอฮอล์ โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้จัดการ ประชุมฯ โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานด้านควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่นแอลกอฮอล์ในหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับการฟังบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น4 อาคาร1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

                                   

                             วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์(กศจ.)ครั้งที่ 10/2566 โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมแสงเที่ยน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

                           
                         
                                    พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนเข้าร่วม ณ บริเวณหน้าพระบรมอนุสาวรีย์ หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

                                     วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์    ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

                                 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (No STROKE for all Thais by NEW GEN) เพื่อรายงานความก้าวหน้า และความพร้อมในการจัดกิจกรรมของคณะทำงานในส่วนต่าง ๆ โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์