จำนวนนักเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2561

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13sH_NBsKcTz3ZVSBx_bAkppQo7USZ2Ch5uMwa-8hPDY/edit#gid=0