วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนาวิชาชีพครู และกิจกรรมส่งเสริม สามัคคีธรรม ความร่วมมือ ความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน ////พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

{fbalbum https://www.facebook.com/media/set/?set=a.500762067089373&type=1&l=58b420f25c}