เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)

1) ทำความรู้จักกับ SDGs

1. SDGs ในทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action) คลิก...

2. ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) คลิก...

3. SDGs กับเยาวชน คลิก...

4. SDGs กับภาคธุรกิจ คลิก...

5. SDGs กับความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) คลิก...

6. SDGs กับเกษตรกร คลิก...

7. SDGs กับชีวิตคนเมือง คลิก...

8. SDGs กับอาหารริมทาง คลิก...

9. งานก้าวพอดี 9-11 ก.ค. 2562 SEP for SDGs : 17 Goals Ver. คลิก...

มีต่อหน้า 2 กด NEXT

รายงานผลารดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

หนังสือประชาสัมพันธุ์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

ข้อมูลสารสนเทสด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

- ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปีการศึกษา 2561

- ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปีการศึกษา 2562

- ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปีการศึกษา 2563

- ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปีการศึกษา 2564 

- ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปีการศึกษา 2565

ระเบียบและคำสั่งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

- ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลด้านการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์