วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567                         
โดยมี นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์และหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายการศึกษาและแนวทางตรวจราชการ เพื่อนำนโยบายไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์