วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการจัดประสบการณ์สำหรับครูผู้สอนปฐมวัยในจังหวัดนครสวรรค์ "การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ผ่านระบบ ZOOM MEETING) โดยมีดร.สุรีรัตน์ โตเขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมและคัดกรองพัฒนาการของเด็กปฐมวัย