วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และการชี้แจงโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มาเป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครู จำนวน 6 โรง ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

                                         วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการจัดประสบการณ์สำหรับครูผู้สอนปฐมวัยในจังหวัดนครสวรรค์ "การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ผ่านระบบ ZOOM MEETING) โดยมีดร.สุรีรัตน์ โตเขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมและคัดกรองพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญสถานศึกษาสมัครเข้าเป็นสมาชิก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)รายละเอียด ดังนี้

          - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวบรวมเอกสารการสมัครของสถานศึกษาจากต้นสังกัด ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567

          - คณะทำงานขับเคลื่อน และสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตรวจสอบพิจารณาเอกสารการสมัครของสถานศึกษาพิจารณาผลงานของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

          - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่งต่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาไปยัง อพ.สธ.จังหวัดนครสวรรค์  ตรวจสอบพิจารณาเอกสารการสมัครของสถานศึกษาระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

          - อพ.สธ.จังหวัดนครสวรรค์พิจารณาผลงานและ ส่งเอกสารการสมัครของสถานศึกษา ไปยังสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

          - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรวบรวมเอกสารการสมัครของสถานศึกษาจากต้นสังกัดครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่  13-16 สิงหาคม 2567  

- คณะทำงานขับเคลื่อน และสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตรวจสอบพิจารณาเอกสารการสมัครของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2567 

- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่งต่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาไปยัง อพ.สธ. จังหวัดนครสวรรค์  ตรวจสอบพิจารณาเอกสารการสมัครของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2567

- อพ.สธ.จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจสอบพิจารณาและส่งเอกสารการสมัครของสถานศึกษา ไปยังสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 27 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

คู่มือการดำเนินการ กดดาวน์โหลด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโพฒิสารศึกษา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561