นายณรงค์  นาคชัยยะ

ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

โทร.089-957-5869

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.อริญรดา  วัฒนกุล

   รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

โทร.095-926-1536

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสาวอริญรดา  วัฒนกุล
รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

โทร.056226456

ชื่อ                นางสาวอริญรดา  วัฒนกุล

วันเกิด           วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2518

ภูมิลำเนา         อ.ฟากท่า  จ.อุตรดิตถ์

ที่อยู่ปัจจุบัน    888/3 หมู่ 2 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2541           วุฒิ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏลำปาง

พ.ศ. 2547           วุฒิ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ.2565-2566   หลักสูตรพัฒนาวิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการบริหาร  การศึกษา (SDGs)

พ.ศ. 2566           หลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง มูลนิธิคลังสมอง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

                         กองบัญชาการกองทัพไทย

พ.ศ. 2566           หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

พ.ศ. 2542          อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

พ.ศ. 2547          ครู คศ. 1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

พ.ศ. 2550          รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

พ.ศ. 2551          ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

พ.ศ. 2555          ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดปลวกเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

พ.ศ. 2556          ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเขาฟ้า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ. 2563          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์

พ.ศ. 2563          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก


2567 - ปัจจุบัน    รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์