บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล


เขียนโดย Admin | เมื่อ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.36 น. | จำนวนการดู 59 | พิมพ์กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.สายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

โทร : 09-8259-2698

อีเมล :  saisuneetp@gmail.com 

รับผิดชอบ :หัวหน้ากลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

-โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์

-โครงการ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

           โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

-ขับเคลื่อนงานวิจัยของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ดนตรี ศิลปะ, ยุวกาชาด


กลุ่มงานการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ

ชื่อ : นางสาวรัชนีวรรณ์ ฉัตร์ธนไพศาล

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร : 08-0591-5198

อีเมล :  k.kooaza@gmail.com 

รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ

- โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์,ลูกเสือ