ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)