วิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์


เขียนโดย Admin | เมื่อ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 0.14 น. | จำนวนการดู 10 | พิมพ์

วิสัยทัศน์(Vision)

จังหวัดนครสวรรค์มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

พันธกิจ(Mission)

1.จัดการศึกษาเพื่อดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์

2.พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์

3.ส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

4.ส่งเสริม สนับสนุน ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

5.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม

6.ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลผู้อำนวยการกลุ่ม

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
29
เมื่อวาน
13
เดือนนี้
278
เดือนที่แล้ว
866
รวมทั้งหมด
7,594
Your IP : 18.206.48.243