สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2565