นายเพชรรัตน์   นิ่มพันธุ์

ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

โทร 056-226456

นายกอบภณ  แสงสมบัติ

รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

โทร 056-226456

นางสาวนันทนีย์  แจ่มฟ้า

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร 08-1962-6880

นายธนภัทร  บุญช่วย

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร 09-6887-3283

นางสาวกิ่งแก้ว ศรีสุภรกรกุล

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

โทร 09-5546-0486

นายไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

โทร 09-5306-4953

นางสาวสุรีรัตน์  โตเขียว

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผล

โทร 08-1395-5266

นางวรรณา ทองแบน

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม

ลูกเสือ ยุวกาชาด

และกิจการนักเรียน

โทร 08-1962-6880

นางสาวนภิสพร  เหลืองอ่อน

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โทร 08-1971-9198

นางเรณู  เกิดสุวรรณ์

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม

พัฒนาการศึกษา

โทร 08-4989-5546