ชื่อ : นางสาวนันทนีย์ แจ่มฟ้า
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร : 08-1962-6880
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - งานตรวจสอบภายใน