ชื่อ : นางพรพิมล จันทร์ศรี
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร : 
08-1114-9679
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 
- ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ชื่อ : นางสาวธนกร หงส์น้อย
ตำแหน่ง : อัตราจ้าง
โทร : 093-2181912
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รับผิดชอบ :
 - เจ้าหน้าที่ลูกเสือ 
 - งานการเงิน