การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พ.ศ.2566

1.การจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยของส่วนราชการ

2.รายงานผลการดำเนินโครงการ MOE Safety Center

3.แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566