รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566

1. แสดงรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน ปีงานประมาณ 2566

2. แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน สป. 301-302