การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.สรุปโครงการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการต้านทุจริต