แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ (ฉบับปรับปรุงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)