แนวทางในการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนปีการศึกษา 2566 เทอม 2 ให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน  ดังนี้

  1. ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน ที่เวบไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ หัวข้อ

การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 2566 เทอม 2

www.nswpeo.go.th

  1. แจ้งโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนและระบุผลการตรวจสอบในฟิวล์

ผลการตรวจสอบใน Excel ดังนี้

                 01 พบ เรียนปกติ

                 02 พบ พักการเรียน

                 03 พบ นักเรียนโครงการ

                 04 ไม่พบ เนื่องจากไม่พบตัว (ตรวจสอบไม่พบข้อมูลของผู้เรียนในระบบของสถานศึกษา)

                 05 ไม่พบ เนื่องจากจบการศึกษา/สำเร็จการศึกษา

                 06 ไม่พบ เนื่องจากย้ายไปสถานศึกษาอื่น/ลาออก

                 07 ไม่พบ เนื่องจากติดต่อไม่ได้ (ลงทะเบียนแล้วไม่มาเรียนและไม่สามารถติดต่อได้)

                 08 ไม่พบ เนื่องจากเสียชีวิต

                 99 อื่นๆ โปรดระบุ (หมายเหตุ)

  1. หน่วยงานต้นสังกัดรวมรวบข้อมูล และส่งไฟล์ excel คืนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ทาง Email.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                      ภายในวันที่ 19 มกราคม 2567   

                      ติดต่อสอบถาม (063-2465265) เอกราช โฉมแก้ว