สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญสถานศึกษาสมัครเข้าเป็นสมาชิก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)รายละเอียด ดังนี้

          - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวบรวมเอกสารการสมัครของสถานศึกษาจากต้นสังกัด ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567

          - คณะทำงานขับเคลื่อน และสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตรวจสอบพิจารณาเอกสารการสมัครของสถานศึกษาพิจารณาผลงานของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

          - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่งต่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาไปยัง อพ.สธ.จังหวัดนครสวรรค์  ตรวจสอบพิจารณาเอกสารการสมัครของสถานศึกษาระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

          - อพ.สธ.จังหวัดนครสวรรค์พิจารณาผลงานและ ส่งเอกสารการสมัครของสถานศึกษา ไปยังสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

          - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรวบรวมเอกสารการสมัครของสถานศึกษาจากต้นสังกัดครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่  13-16 สิงหาคม 2567  

- คณะทำงานขับเคลื่อน และสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตรวจสอบพิจารณาเอกสารการสมัครของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2567 

- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่งต่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาไปยัง อพ.สธ. จังหวัดนครสวรรค์  ตรวจสอบพิจารณาเอกสารการสมัครของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2567

- อพ.สธ.จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจสอบพิจารณาและส่งเอกสารการสมัครของสถานศึกษา ไปยังสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 27 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

คู่มือการดำเนินการ กดดาวน์โหลด