การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565

OIT  รายละเอียด กลุ่ม การดำเนินการ
OIT-1 โครงสร้าง นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-2 ข้อมูลผู้บริหาร นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-3 หน้าที่และอำนาจ นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-5 ข้อมูลการติดต่อ นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-6

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

บริหารงานบุคคล ดำเนินการแล้ว
OIT-7 ข่าวประชาสัมพันธ์ อำนวยการ ดำเนินการแล้ว
OIT-8

Q&A

นโยบายและแผน

ดำเนินการแล้ว

OIT-9

Social Network

นโยบายและแผน ดำเนินการแล้ว
OIT-10

แผนดำเนินงานประจำปี

นโยบายและแผน

ดำเนินการแล้ว

OIT-11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565

นโยบายและแผน

ดำเนินการแล้ว

OIT-12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

นโยบายและแผน

ดำเนินการแล้ว

OIT-13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

ดำเนินการแล้ว

OIT-14

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

นโยบายและแผน

ดำเนินการแล้ว

OIT-15

รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน 

ปีงบประมาณ2565

นโยบายและแผน

ดำเนินการแล้ว

OIT-16

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

นโยบายและแผน

ดำเนินการแล้ว

OIT-17

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

อำนวยการ

ดำเนินการแล้ว

OIT-18

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ

อำนวยการ

ดำเนินการแล้ว

OIT-19

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

อำนวยการ

ดำเนินการแล้ว

OIT-20

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

อำนวยการ

ดำเนินการแล้ว

OIT-21

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริหารงานบุคคล

ดำเนินการแล้ว

OIT-22

การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

บริหารงานบุคคล

ดำเนินการแล้ว

OIT-23

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริหารงานบุคคล

ดำเนินการแล้ว

OIT-24

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจำปี

บริหารงานบุคคล

ดำเนินการแล้ว

OIT-25

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บริหารงานบุคคล ดำเนินการแล้ว
OIT-26

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บริหารงานบุคคล

ดำเนินการแล้ว

OIT-27

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบประจำปี

บริหารงานบุคคล

ดำเนินการแล้ว

OIT-28

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

กลุ่มนโบายและแผน

ดำเนินการแล้ว

OIT-29

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กลุ่มนโยบายและแผน

ดำเนินการแล้ว

OIT-30

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นิเทศ ฯ

ดำเนินการแล้ว

OIT-31

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นิเทศ ฯ

ดำเนินการแล้ว

OIT-32

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

นิเทศ ฯ

ดำเนินการแล้ว

OIT-33

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

นิเทศ ฯ

ดำเนินการแล้ว

OIT-34

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นิเทศ ฯ

ดำเนินการแล้ว

OIT-35 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต นิเทศ ฯ ดำเนินการแล้ว
OIT-36

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ

ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน

นิเทศ ฯ

ดำเนินการแล้ว

OIT-37

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

นิเทศ ฯ

ดำเนินการแล้ว

OIT-38

มาตรการส่งเสริม คุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นิเทศ ฯ

ดำเนินการแล้ว

OIT-39

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นิเทศ ฯ

ดำเนินการแล้ว