รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
ประธาน

   
นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
นางปราณี ศิวารมณ์
ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายพันศักดิ์ ศรีทอง
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
 
นางจรรยา เรืองมาลัย
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
นายอภิสรรค์ สง่าศรี
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
นางศิรินทิพย์ งามนิล
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
   
นายประมวล ประทุมชาติ
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ