นายอรรถพร สิงหวิชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ประธาน กศจ.

        

นายเกื้อกูล ดีประสงค์
รองศึกษาธิการภาค 18 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 18   รองประธาน กศจ.

นางดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนภาคประชาชน
นายวิรัช ตั้งประดิษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
        
นายสุเชษฐ์ ธีรัทธานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
        

นางพัชราวลัย จิวสืบพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

นายเธียร เธียรถาวร
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์
นายทองสุข  อยู่ศรี
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        
นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางปราณี ศิวารมณ์
ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    
นางศิวารมย์ ศิริภาพ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ