วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น.นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีนายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครูผู้สอน และผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว สำหรับในปีการศึกษา 2566 มีนักเรียน ในจังหวัดนครสวรรค์ที่เข้าร่วมการทดสอบ ฯ ได้คะแนนเต็มในรายวิชาต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 56 ราย จากจำนวน 15 โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนโพฒิสารศึกษา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รูปภาพเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/.../1UdE8sK3tfkYZrTnHpYwUHVn...