พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                                   วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567                         
โดยมี นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์และหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายการศึกษาและแนวทางตรวจราชการ เพื่อนำนโยบายไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

                              วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมาย ให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสา ฯ พร้อมทั้งนำจิตอาสาพระราชทานทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ฯ ณ วัดท่าพระเจริญพรต ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

                       
                      สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง ประกาศรายชื่อหน่วยงานและโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการโรงเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) ในวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Microsoft Teams
                      ทั้งนี้ขอความกรุณาโปรดลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายในวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้ที่ https://short.depa.or.th/gs13U หรือ QR Code ที่ปรากฏตามท้ายหนังสือ
                      โดยภายหลังจากการลงทะเบียนแล้ว จะได้รับ Email ยืนยันการลงทะเบียนพร้อมลิงค์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม

 

                        วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานศึกษาริการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (จังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดอุทัยธานี) ณ อาคาร 9 ตึกคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

                             วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2566 โดยมี นางพนิดา พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 18 เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

                                      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันป้องกันการจมน้ำโลก ปี 2566 ภายใต้ธีม “Do one thing – Improve one thing – Add one thing” หรือ  “เริ่มทำ - ทำต่อ – ต่อขยาย คนไทยไม่จมน้ำ” ตลอดเดือนกรกฎาคม และเน้นหนักในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โดยใช้โทนสีฟ้าหรือสีน้ำเงินในการสื่อสารประชาสัมพันธ์หรือการณรงค์ พร้อมใช้สัญลักษณ์วันป้องกันการจมน้ำโลกเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจมน้ำ

           

                  วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับโล่ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 ของสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) โดยมี นายชวน หลีกภัย อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานฯ ณ หอประชุมใหญ่ สำนักเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร