สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง ประกาศรายชื่อหน่วยงานและโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการโรงเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) ในวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Microsoft Teams
                      ทั้งนี้ขอความกรุณาโปรดลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายในวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้ที่ https://short.depa.or.th/gs13U หรือ QR Code ที่ปรากฏตามท้ายหนังสือ
                      โดยภายหลังจากการลงทะเบียนแล้ว จะได้รับ Email ยืนยันการลงทะเบียนพร้อมลิงค์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม