วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานศึกษาริการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (จังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดอุทัยธานี) ณ อาคาร 9 ตึกคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์