วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะประธานศูนย์สอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และนางสาวอริญรดา วัฒนกุล รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์สอบ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 15 สนามสอบ เพื่อตรวจเยี่ยมและกำกับติดตามให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานการจัดการสอบ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่นักเรียน และคณะกรรมการประจำสนามสอบในครั้งนี้ ทั้งนี้ทุกสนามสอบปฏิบัติเป็นตามที่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กำหนดไว้