วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวอริญรดา วัฒนกุล รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้กับจังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ทั้ง 2 สาย (สายที่ 1 เริ่มต้นจากจังหวัดแม่ฮ่อนสอน และสายที่ 2 เริ่มต้นจากจังหวัดเชียงราย) จำนวน 144 ธง
โดยในพิธี มีภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์เป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ สนามเสือป่า(ลานหน้าศาลากลางหลังเก่า) จังหวัดนครสวรรค์