วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมวิชาการ อาคารลาซาล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ โดยมีนางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้ครูแกนนำในโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำครูในโรงเรียนของตนเองให้ดำเนินตามกิจกรรมที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ