สรุปผลการดำเนินงาน

ขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปฐมวัย

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2562

จังหวัดนครสวรรค์

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ (ฉบับปรับปรุงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาและคณะทำงาน เพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อม และกำหนดปฏิทินการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561