สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานอื่น