ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร โดยคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ได้จัดให้มีโรงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิด “บ้านเมืองสุจริตสู่การปฏิบัติ” อันเป็นประโยชน์ของประธานรัฐสภาในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชนกับสถาบันนิติบัญญัติตลอดจนปลูกจิตสำนึกเรื่องบ้านเมืองสุจริตให้แก่ประชาชนในการนำเแนวคิดเรื่องบ้านบ้านเมืองสุจริตไปใช้ในการดำรงตน อันเป็นพื้นฐานของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

หนังสือสุจริตชนเพื่อเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต