สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ประเภททั่วไป 4 ตำแหน่ง
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. - 6 ก.ค. รับสมัครทางเว็บไซต์ http://job.moe.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง