ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562