-ร่างวิจารณ์-
การจัดซื้อประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)